Medezeggenschapsraad/GMR

De Medezeggenschapsraad (MR) wordt bij de Waterhof gevormd door vertegenwoordigers van de ouders en de leerkrachten. De MR is een inspraakorgaan dat invloed heeft op het beleid van de school. Zo moet de raad instemming of advies geven op diverse beleidsonderwerpen. U kunt daarbij denken aan groepsverdeling, begroting, schoolplan en schoolgids. De MR vergadert ongeveer 6x per jaar op een van beide schoollocaties.

De MR van de Waterhof is als volgt samengesteld:
Oudergeleding: Sebastiaan Spierenburg, Laura vd Mark (voor Angolastraat) en Joost Slingerland, Marius Last (voor Lepelaarstraat)
Janneke Kristel, Hanneke Schop, Inge Hoving en Leonie Pasman namens het team.

U kunt contact opnemen met de MR via email: mail aan de MR van De Waterhof

De GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad) heeft als taak o.a. het beoordelen van het beleid dat het bestuur ontwikkelt en eventueel voorstellen te doen voor zover het onderwerpen betreft die van belang zijn voor een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. De GMR wordt op De Waterhof vertegenwoordigd door Lizanne Verbeek (personeelsgeleding) en Aljen Uitbeijerse (oudergeleding).

Heeft u vragen of suggesties m.b.t. het werk van de GMR, dan kunt u contact opnemen via email: mail aan GMR van SCO Delft