8 juni de school weer helemaal open!

Medezeggenschapsraad/GMR

De Medezeggenschapsraad (MR) wordt bij de Waterhof gevormd door vertegenwoordigers van de ouders en de leerkrachten. De MR is een inspraakorgaan dat invloed heeft op het beleid van de school. Zo moet de raad instemming of advies geven op diverse beleidsonderwerpen. U kunt daarbij denken aan groepsverdeling, begroting, schoolplan en schoolgids. De MR vergadert ongeveer 6x per jaar op een van beide schoollocaties.

De MR van de Waterhof is als volgt samengesteld:
Op de voorste rij v.l.n.r. Mieke Sonneveld, Laura v.d. Mark en Jan Makkes  (ambtelijk voorzitter zonder stemrecht); op de achterste rij v.l.n.r. Anneke Snijders, Marise Hamerslag, Janneke Kristel, Lizanne Verbeek, Erik Klein en Sebastiaan Spierenburg.

U kunt contact opnemen met de MR via email: mail aan de MR van De Waterhof

De GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad) heeft als taak o.a. het beoordelen van het beleid dat het bestuur ontwikkelt en eventueel voorstellen te doen voor zover het onderwerpen betreft die van belang zijn voor een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. De GMR wordt op De Waterhof vertegenwoordigd door Dominique van Diepen (personeelsgeleding) en Gerwin Guichelaar (oudergeleding).

Heeft u vragen of suggesties m.b.t. het werk van de GMR, dan kunt u contact opnemen via email: mail aan GMR van SCO Delft