Leerlijn Dynamische schooldag

Dynamische schooldag op De Waterhof

Profiel en plek van bewegen en sport

Op De Waterhof is er een bewuste afwisseling tussen zitten en bewegen gedurende de schooldag. Het zittend leren wordt afgewisseld met verschillende beweegactiviteiten. We organiseren activiteiten op verschillende plekken, zoals in de gymzaal, in de speelzaal, in de gangen, op het plein of in de klas. Door meer te bewegen tijdens de schooldag, hopen we een bijdrage te leveren aan het welbevinden en de gezondheid van de kinderen, waardoor zij beter tot leren komen.

Op De Waterhof zitten kinderen niet langer dan 30 minuten achter elkaar stil. Na elke 30 minuten wordt er minimaal 5 minuten bewogen!

Lees hier het artikel in Delft op Zondag.

Het Kenniscentrum Sport en Bewegen heeft in samenwerking met de KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding) in oktober 2020 een promotiefilmpje gemaakt over al het bewegen in en rond De Waterhof. Dit filmpje dient ter inspiratie voor vakdocenten bewegingsonderwijs en groepsleerkrachten die meer willen met bewegen in en rond de school. Ook wordt deze video ingezet bij de scholing van gezonde school coördinatoren. De Waterhof is een gezonde school op het gebied van bewegen en sport. In het filmpje is duidelijk te zien hoe we vanuit de visie het leren bewegen en bewegend leren met het team vormgeven. Klik hier voor het filmpje.

Met onze aanpak hebben wij de krant gehaald! Voor het artikel in Trouw klik hier.

Bewegingsonderwijs

Alle kinderen krijgen 2 keer per week bewegingsonderwijs in de gymzaal, de speelzaal of op het plein. Alle lessen worden gegeven door de vakdocent bewegingsonderwijs. Er is tijdens de les een breed aanbod van verschillende beweegactiviteiten. Het basisdocument bewegingsonderwijs en de basislessen in de speelzaal vormen het fundament van de activiteiten die we aanbieden. Met veel plezier beter leren bewegen op je eigen niveau is het belangrijkste doel. 

Op De Waterhof wordt 2 keer per week 45 minuten MRT (motorisch remedial teaching) gegeven. De kinderen uit de groepen 1 t/m 3 worden 2 keer per jaar gescreend met de 4 S test. Aan de hand van deze test, in combinatie met de gegevens uit het leerlingvolgsysteem Beweegbaas, wordt bepaald welke kinderen aan het MRT programma deelnemen. Afhankelijk van de ondersteuningsroute bewegen en motoriek wordt, indien nodig, externe hulp zoals bijvoorbeeld fysiotherapie erbij betrokken.

Het leerlingvolgsysteem dat wij gebruiken is Beweegbaas. Dit is een systeem om de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling in kaart te brengen. Waarbij de leerling een positief, uitdagend en normloos beweegrapport krijgt. 

Beweegteam

Al het bewegen in en rond de school wordt aangestuurd door het beweegteam van De Waterhof. In het beweegteam zitten groepsleerkrachten, de buurtsportcoach, een ouder uit de ouderraad, de speelpleinbegeleider, de conciërge en de vakdocent bewegingsonderwijs. Hij vervult de rol van coördinator.

Bewegen tijdens schooltijd

Bewegen tussen het leren door, doen we aan de hand van beweegtussendoortjes. Just Dance, Smart breaks, rond de tafel in de klas, het spel mini kingen in de klas, de 'haka' of een spelletje uit de beweegpot worden ieder dagdeel ingezet. Ook gebruiken we een ander lokaal om een beweegtussendoortjes circuit in te zetten. 

 

 

Bewegend leren

Alle kinderen krijgen 2 x per week bewegend leren lessen aangeboden. Fit en Vaardig wordt gebruikt om de automatiseringslessen van reken en taal actiever te maken. Ook is er een 100-veld op het plein dat we inzetten voor de 'outdoor learning'. Vanaf de onderbouw zetten we steeds meer bewegend leren circuits in op het plein. Voor de kleuters is er een interactieve beweegvloer van Springlab. Technologie en bewegen worden op deze manier verbonden. Dit heeft als doel het leren te ondersteunen.

 

 

Beweegwijs 

Het buitenspelen is georganiseerd door de speelpleinmethode van beweegwijs. Beweegwijs is een methode gebaseerd op de sociale emotionele ontwikkeling van kinderen. Op het plein kun je uit veel verschillende spelletjes kiezen. Er is regelmatig keuze uit het spel kingen, boogschieten, jongleren, ninja warrior line en boksen. Het buitenspelen wordt aangestuurd door onze speelbegeleider. Ook junior coaches uit de groepen 7 en 8 'regelen' het bewegen. Iedere kleine en grote pauze is er een breed aanbod van activiteiten die aansluiten bij de activiteiten die tijdens de les bewegingsonderwijs worden aangeboden. De nieuwe spellen worden wekelijks op het plein uitgeprobeerd. Alle groepen krijgen een instructiemoment naast het buitenspelen.

Junior coaches

Alle kinderen worden tijdens hun les bewegingsonderwijs een aantal per keer junior coach. Dit zijn kinderen die een sturende rol hebben binnen het organiseren van activiteiten in samenwerking met het groepje. Tijdens het buitenspelen en het spelen in de speelzaal leren kinderen activiteiten te organiseren die bestaan uit het voor een groep staan en jezelf durven uit te spreken.In dit artikel in het landelijke blad LO magazine van de KVLO staat beschreven hoe wij dit op De Waterhof aanpakken.

In ditzelfde magazine is dit artikel gepubliceerd over de inzet van junior coaches op De Waterhof. Naast een planning voor het doeldomein bewegen verbeteren (kwalificatie), werken we ook planmatig aan bewegen regelen (socialisatie).

Bewegen na schooltijd

Al een aantal jaren is er een structurele samenwerking tussen De Waterhof en Delft voor Elkaar. Delft voor Elkaar is een krachtig samenwerkingsverband van zorg-, sport- en welzijnspartijen in de gemeente Delft. We hebben met elkaar een buurtsportvereniging opgezet. Er is een aanbod gedurende het gehele schooljaar. Incidenteel komen er verenigingen clinics en workshops aanbieden. Bijvoorbeeld circusles van Stichting CircusKabel, Honkballen bij Blue Birds, voetbaltraining van Vitesse Delft of plastic suppen.

Elke dinsdagmiddag na schooltijd zijn er beweegactiviteiten in de gymzaal. Dit gebeurt onder leiding van de buurtsportcoach en studenten van het Mondriaan College. Dit zijn ook de studenten die bij de vakdocent stage lopen. Dit heeft als voordeel dat de kinderen de lesgevers goed leren kennen. Ook zijn er op woensdagmiddag op het plein sport en fun activiteiten. Dit vindt plaats onder de begeleiding van de buurtsportcoach.

Naast de activiteiten vanuit de buurtsportvereniging kunnen kinderen ook deelnemen aan sporttoernooien, georganiseerd door de sportverenigingen in de buurt. Ieder schooljaar kunnen de kinderen deelnemen aan het volleybal-, korfbal-, voetbal 7 tegen 7- en 4 tegen 4 toernooi. Daarnaast worden er ook zwemwedstrijden georganiseerd.

Effecten van de dynamische schooldag

Het team van De Waterhof doet samen met het lectoraat van de Hogeschool van Amsterdam onderzoek naar de effecten van de dynamische schooldag. Wij gaan onderzoeken wat de invloed is van extra beweegmomenten tijdens de schooldag op het beweeggedrag van kinderen, het gedrag in de klas en de gezondheid van kinderen. Daarnaast willen we de kinderen mee laten denken over het (nog) beweegvriendelijker maken van de school. Om dit in kaart te brengen, hebben we twee soorten metingen gedaan. Ten eerste, de beweegmeter. Die houdt bij hoeveel een kind beweegt. Met dit apparaat kunnen we meten op welke momenten kinderen tijdens de schooldag bewegen en wanneer ze minder bewegen. Ten tweede hebben we het bedrag in de klas geobserveerd. We keken hierbij in de les naar het gedrag dat (regelmatig) voorkomt; (opstaan, friemelen, praten met een ander, staren/hoofd naar beneden). De resultaten worden nog geanalyseerd en gepubliceerd.