Schoolondersteuningsteam

Het schoolondersteuingsteam op De Waterhof bestaat uit de directeur en de intern begeleiders. Op de agenda van dit maandelijks overleg staat de ondersteuning van leerlingen, groepen en leerkrachten. 
 
Wanneer een leerkracht een begeleidingsvraag heeft met betrekking tot een leerling of de groep, wordt het besproken in dit overleg en volgt er een voorstel voor hulp. Vaak is dat hulp in de klas, soms is er meer nodig. Dan kan in overleg met ouders extra ondersteuning via het samenwerkingsverband PPO Delflanden worden geregeld. Een begeleidingsvraag kan betrekking hebben op het leren en ook op welbevinden, werkhouding of gedrag. 
 
We volgen de leerlingen nauwgezet op alle leergebieden. Op basis van de resultaten op cito toetsen, methodetoetsen en observaties van de leerkrachten worden groepsplannen gemaakt, geevalueerd en zonodig bijgesteld. Dit gebeurt 2 keer per jaar onder begeleiding de intern begeleiders. Om het leren van elkaar te bevorderen, worden de groepsplannen ook in het team besproken.
 
Ons schoolondersteuningsprofiel kunt u hier lezen.
 
Stichtingsbreed hebben wij een Schoolveiligheidsbeleid. Ons pestprotocol en protocol schorsing en verwijdering maken daar onderdeel van uit. In het pestprotocol wordt verwezen naar het Handboek sociaal gedrag.